توجه توجه

همـــــكاران و دوســـــتان گلم و دانــــش آمــــــوزان عــــزيـــز

از قسمت موضوعات بـــر روي گـزينه هاي 

مورد نظر

كليك نمائيد تا اينكه

 از تمام امكانات ســايت بهــره منــد شــويـــد

[ ] [ ] [ صادقي ]
[ ]

طراحي سوال


[ ] [ ] [ صادقي ]
[ ]

كسب مقام استاني گروه عربي

سلام:

كسب موفقيت دوستانمان در درس عربي به آنها تبريك عرض مي نمائيم و اميدواريم در اين راه با توجه به مشكلات و ... ثابت قدم باشند.باشد كه حركتي انجام داده باشيم هر چند كوتاه براي فرزندان ديارمان


1- آقاي محمود صادقي  رتبه اول استاني و راه يابي به مرحله كشوري ( جشنواره الگوي برتر تدريس )

2- آقاي محمود صادقي رتبه اول استاني در تجربيات موفق درس عربي

3- سركار خانم ليلا منفرديان رتبه دوم استاني در تجربيات موفق درس عربي

4- سركار خانم صديقه مقدسي رتبه دوم استاني در تجربيات موفق درس عربي

5- سركار خانم ربابه مسجدي رتبه دوم استاني در مسابقه فراخوان متون عربي

[ ] [ ] [ صادقي ]
[ ]

كسب مقام استاني پيام هاي آسمان

سلام:

كسب موفقيت دوستانمان در درس پيام هاي آسمان به آنها تبريك عرض مي نمائيم و اميدواريم در اين راه با توجه به مشكلات و ... ثابت قدم باشند.باشد كه حركتي انجام داده باشيم هر چند كوتاه براي فرزندان ديارمان

1-سركار خانم منصوره دارابي رتبه اول استاني

2-سركار خانم صغري مطيع الزمان رتبه دوم استاني

3- آفاي ناصر خشنود رتبه سوم استاني

4- آقاي ابوذر زارع رتبه اول استاني

[ ] [ ] [ صادقي ]
[ ]

افتتاح

با ياد و نام خداي متعال اين محيط را براي همكاران و دانش آموزان راه اندازي كرديم

تا بيشتر با هم در ارتباط باشيم و از تجربيات يكديگر استفاده كنيم و دانش آموزان عزيز

نيز هم با دبيران خود در ارتباط باشند و هم از منابع سايت استفاده كافي را ببرند.

با نظرات خود ما را دلگرم نمائيد. شاد و پيروز باشيد.

[ ] [ ] [ صادقي ]
[ ]